Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti 1.ABC Nitra, Novomeského 10, 949 11 Nitra, Slovenská republika, IČO: 42 118 808 (ďalej len predávajúci) a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.xbeach.eu/sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva").

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.xbeach.eu/sk/obchodne-podmienky.

3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami nedoktnuté.

5. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.xbeach.eu/sk.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho a ponúkané na www.xbeach.eu/sk.

 

Objednávka

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

3. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

4. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť objednávku e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke). Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu sales@xbeach.eu najneskôr do 24 hodín od odoslania e-mailu predávajúceho Kupujúcemu.

 

Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.1 V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

2.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich dní.

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a v pôvodnom obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný.

3. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar alebo za službu.

4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

Cenové podmienky

1. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom www.xbeach.eu/sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s platnou daňou z pridanej hodnoty.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.xbeach.eu/sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.xbeach.eu/sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.xbeach.eu/sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa výraznejšie odlišuje od ceny obvyklej, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Poštovné a balné

1. Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.

2. Poštovné (resp. poplatok za dopravu) je stanovené podľa množstva kupovaného tovaru v objednávkovom formulári, alebo je cena dopravy dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim individuálne, od určitého množstva sa poštovné / poplatok za dopravu neúčtuje (viď cenník na www.xbeach.eu/sk)

3. Všetky ceny poštovného a balného, ako aj iné poplatky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty.

 

Platobné podmienky

1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

1.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.

1.2 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu odoslaná zálohová faktúra. Kupujúci uhradí tovar na účet v nej uvedený a to s použitím uvedeného variabilného symbolu. Po pripísaní sumy na účet predávajúceho bude tovar odoslaný.


Dodacie podmienky

1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 14 pracovných dní od dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho.

2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo dohodnutým spôsobom prepravy.

4. Vlastnícke právo tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny a v prípade opätovného dodania tovaru úhradou všetkých nákladov súvisiacich s takýmto dodaním.

5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený.

 

Záručné podmienky a záručná doba

1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho.

4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane požadovaných dokladov.

5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na www.xbeach.eu/sk.

 

Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

2.Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom Elektronického obchodu na www.xbeach.eu/sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúcehp, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

5. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

6. Kupujúci splnomocňuje predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.


Záverečné ustanovenia

1. Pri nákupe tovaru na www.xbeach.eu/sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.xbeach.eu/sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.xbeach.eu/sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.xbeach.eu/sk.

5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.xbeach.eu/sk.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.xbeach.eu/sk/obchodne-podmienky.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.

8. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas so VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI predávajúceho.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Typ správy:
Meno:
Priezvisko:
Email:
Správa:
Súhlasím so zasielaním noviniek  Súhlasím so zasielaním noviniek a akciových ponúk XBEACH e-mailom.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x